Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông

Tư vấn cho dự án nhiệt điện

EASIA thực hiện tư vấn các dự án nhiệt điện Bao gồm các nhà máy chu trình hỗn hợp, nhà máy nhiệt điện đốt dầu, đốt khí, đốt than , đốt cốc dầu và nhà máy diesel.

         - Lập các quy hoạch phát triển các dự án nhiệt điện;

 - Lập đề cương và tiến hành công tác khảo sát về địa hình, địa chất, thủy văn công trình; so sánh lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy nhiệt điện;

- Thiết kế các dự án nhiệt điện theo các giai đoạn: Lập Báo cáo cơ hội đầu tư, Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công, lập Tổng dự toán, tổng mức đầu tư;

- Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu; Hỗ trợ chủ đầu tư trong thương thảo và ký kết hợp đồng với các Nhà thầu thông qua đấu thầu và Chỉ định thầu;

- Lập thiết kế các phương án chuyển đổi nhiên liệu, cải tạo, phục hồi, nâng cấp các dự án nhà máy nhiệt điện;

- Thiết kế các Trung tâm dịch vụ sửa chữa thiết bị;

- Thẩm định thiết kế các dự án nhiệt điện;

- Tư vấn giám sát thi công và quản lý xây dựng các dự án nhiệt điện;

- Tư vấn chính giám sát thi công và quản lý xây dựng các dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp;

- Điều tra và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập phương án đền bù và tái định cư các dự án nhiệt điện;

- Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn và định mức chuyên ngành cho các dự án nhiệt điện (dự toán, môi trường…).

 

- Lập báo cáo quy hoạch tổng thể các trung tâm điện lực: qui hoạch về địa điểm, qui mô công suất, các hệ thống kỹ thuật sử dụng chung, các công nghệ áp dụng trong trung tâm, các điểm giao chéo và điều hành sản xuất trong Trung Tâm…