Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông

Tư vấn cho lưới điện

EASIA thực hiện tư vấn thiết kế các đường dây tải điện; Lập báo cáo đánh giá, giám sát; Thẩm định thiết kế; Tư vấn quản lý; Tham gia xây dựng.

- Tư vấn thiết kế các đường dây tải điện; Lập báo cáo đánh giá, giám sát; Thẩm định thiết kế; Tư vấn quản lý; Tham gia xây dựng.

- Khảo sát phục vụ thiết kế các dự án đường dây tải điện và trạm biến áp;

- Thiết kế các dự án đường dây tải điện và trạm biến áp cho các giai đọan: Lập Báo cáo cơ hội đầu tư, Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công, lập Tổng dự toán, tổng mức đầu tư, lập Hồ sơ mời hầu, Đánh giá Hồ sơ dự thầu… cho các dự án lưới điện từ 22KV đến 110 KV;

- Lập báo cáo đánh giá, giám sát tác động môi trường đối với các dự án đường dây tải điện và trạm biến áp;

- Thẩm định thiết kế các công trình đường dây và trạm.