Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông

Nghiên cứu khoa học và đào tạo

Nghiên cứu các vấn đề mang tính lý luận chung và nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật - công nghệ để nâng cao chất lượng tư vấn.

      - Đề ra các giải pháp kết cấu hợp lý cho các dự án nguồn điện, mạng chuyên tải, mạng phân phối, điện khí hóa nông thôn, xây dựng các phần mềm chuyên ngành tư vấn nhằm nâng cao trình độ ứng dụng tin học trong công tác thiết kế, bao gồm giải bài toán giải tích chế độ, dự báo phụ tải, dự báo nước về hồ, cân bằng năng lượng và công suất cho hệ thống, tính toán trào lưu công suất, ổn định hệ thống, phân tích quá độ điện từ (PSS/E, EMTP..) phần mềm giải các bài toán phân tích ổn định đập, tính toán kết cấu công trình, phần mềm xử lý vẽ bản đồ….

     - Xây dựng thiết kế điển hình, các hướng dẫn tính toán thiết kế trạm, đường dây, tính toán thủy năng - thủy lợi- kinh tế năng lượng.