Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông

Tư vấn cho dự án thủy lợi

Đây là một trong những hoạt động có thế mạnh, bề dày kinh nghiệm của Công ty, từ khâu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi đến thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công, thiết kế tổ chức thi công và bản vẽ thi công, thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình.

      - Khảo sát địa hình, địa chất.

    - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

    - Thẩm định thiết kế các công trình thủy lợi.

    - Tư vấn giám sát, Tư vấn quản lý dự án.