Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông

Tư vấn cho dự án thủy điện

Là một trong những hoạt động chính, có thế mạnh cũng như năng lực kinh nghiệm của Công ty, EASIA thực hiện từ khâu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi đến thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công, thiết kế tổ chức thi công và bản vẽ thi công, đồng thời thực hiện giám sát tác giả và thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình.

- Lập quy hoạch các nhà máy thủy điện (như quy hoạch; hiệu chỉnh bổ sung qui hoạch bậc thang thủy điện trên dòng sông, đoạn sông hoặc hệ thống sông);

- Thiết kế các dự án thủy điện có quy mô đến 300 MW bao gồm:

+ Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi

+ Lập dự án đầu tư - thiết kế cơ sở

+ Thiết kế kỹ thuật - Thiết kế BVTC

+ Llập dự toán, tổng dự toán

+ Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu phần xây dựng và thiết bị.